Η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου ΥΠΕΡΤΥΡΙ

15 Οκτ 2018

Η Εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  συμμετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο ΥΠΕΡΤΥΡΙ και τίτλο “Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης”  με κωδικό ΗΠ1ΑΒ-00118, MIS 5033148 στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 44/2017 (Α/Α 2267) Πρόσκλησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» (ΕΠ Ηπείρου 2014-2020), χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Ηπείρου και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η η δημιουργία «πρωτοκόλλων παραγωγής», ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία όπως είναι η Υπερυψηλή Υδροστατική πίεση (ΥΠ) με σκοπό την παραγωγή γαλακτοκομικού προϊόντος όπως τυρί άλμης τύπου Φέτας με καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και αυξημένης προστιθέμενης αξίας, μεγαλύτερου χρόνου ζωής και μικρότερου αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης.

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστεί η εταιρία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγρροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εταιρία θα παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις της στο Επισκοπικό Ιωαννίνων, προκειμένου να διεξαχθούν τα πειράματα πιλοτικής-βιομηχανικής κλίμακας για την παραγωγή των τυριών τύπου Φέτας. Το ΙΤΑΠ θα συνδράμει με τη μακρά ερευνητική εμπειρία του σε διεργασίες συντήρησης, και ιδιαίτερα των μη θερμικών τεχνολογιών όπως η ΥΠ σε σχέση με τη χημεία, τη φυσικοχημεία, τη μικροβιολογία, τη συσκευασία, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.  Θα επιλεχθούν και θα μελετηθούν οι σημαντικότεροι ποιοτικοί δείκτες και δείκτες ωρίμανσης τυριού Φέτας με χρήση σύγχρονου επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει το ΙΤΑΠ. Θα καθοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίαςμε ΥΠ για το επιθυμητό αποτέλεσμα-στόχο (αύξηση χρόνου ζωής, αύξηση ασφάλειας και μείωση χρόνου ωρίμανσης) και τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν ευθέως σε βιομηχανικής κλίμακας παρασκευή λευκών τυριών άλμης τύπου Φέτας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 238.434,91 Ευρώ  και η διάρκεια για την υλοποίησή του είναι 3 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του έργου κ. Κακογιάννη Γεώργιο, Τεχνικό Διευθυντή της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ.

Περισσότερα νέα