Η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου ΚΑΙΝΟΞΙΔΟ

24 Απρ 2020

Η Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ συμμετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο ΚΑΙΝΟΞΙΔΟ και τίτλο «Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία» με κωδικό ΣΤΕΡ1-0025441, MIS 5056122 στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69579 /ΕΥΚΕ1093 Πρόσκλησης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη νέων ξιδιών από κρασί, μηλίτη και ρόδι με ή χωρίς χρήση πετιμεζιών συνδυάζοντας το αποτέλεσμα της μεγάλης και γρήγορης βιομηχανικής παραγωγής σε δεξαμενές, με το οργανοληπτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα της μεθόδου της Ορλεάνης με χρήση συσκευής μικροοξυγόνωσης.

Παράλληλα, τα παραγόμενα ξίδια θα παλαιώσουν ταχέως σε δεξαμενές με χρήση αρωματικών για να προσδώσουν τελικό άρωμα στο ξίδι, χρησιμοποιώντας πάλι τη μέθοδο και συσκευή μικροοξυγόνωσης, προσομοιώνοντας την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια που απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των ποιοτικών δεικτών και της σταθερότητας των νέων προϊόντων με συμβατικά παραγόμενα ίδια από ίδιες πρώτες ύλες.

Έχοντας πετύχει την παραγωγή των ποιοτικών ανωτέρω ξιδιών, θα παραχθεί καινοτόμο προϊόν ξιδιού εγκλεισμένο σε σφαίρες με χρήση καινοτόμου μεθόδου «σφαιροποίησης». Σκοπός είναι οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν το νέο προϊόν αντί για ρευστό ξίδι, επιτρέποντας το σπάσιμο των σφαιρών μέσα στο στόμα και την απελευθέρωση όλων των αρωματικών χαρακτηριστικών. Στο νέο προϊόν θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες αναλύσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας και σταθερότητας του προϊόντος με τον χρόνο αποθήκευσης.

Όλα τα ανωτέρω θα μεταφερθούν σε βιομηχανική κλίμακα για τη μαζικότερη παραγωγή τους από την εταιρεία που συμμετέχει στην πρόταση. Σκοπός επομένως της όλης ερευνητικής δραστηριότητας θα είναι η ανάπτυξη των νέων μεθοδολογιών και νέων προϊόντων ξιδιού με χρήση τεχνολογιών που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά και που θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστεί η εταιρεία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 483.500,00 Ευρώ και η διάρκεια για την υλοποίησή του είναι 3 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του έργου κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο από τη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ.

Περισσότερα νέα